Uluslararası Marka Tescil Sistemi

MADRİD SİSTEMİ
Marka tescilinden doğan haklar, sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlar. Bir markanın yurtdışında da tescilli olarak korunması için koruma talep edilen ülkelerin yetkili ofislerine marka tescil başvurusu sunulmalıdır.
Tescil talep edilen her bir ülke ofisine doğrudan başvuru yapılabileceği gibi Madrid Sistemi kullanılarak Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (World Intellectual Property Organization – WIPO) aracılığıyla birden çok ülkede tek bir başvuru ile koruma elde edilebilir.
Markaların Madrid Sistemi kapsamında uluslararası tescili iki anlaşma ile düzenlenmiştir. Bunlardan ilki 1891 tarihli Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması; diğeri ise Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokoldür. Madrid Protokolü ülkemizde 01.01.1999 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Madrid Sisteminin amaçları:
a) Markaların tek bir dilde yapılmış ve tek bir para birimiyle başvuru ücreti ödenmiş bir uluslararası başvuru ile birden fazla ülkede tescilini gerçekleştirmek,
b) Marka tescil edildikten sonra yapılacak olan değişikliklerin (unvan veya adres değişikliği, devir, mal ve hizmet listelerindeki sınırlamalar gibi) tek ve basit bir işlem aracılığıyla Uluslararası Sicile kaydedilmesini sağlamaktır.
Bu bağlamda uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolü’ne taraf olan bir ülkede gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu bulunan veya o ülkede yerleşik olan ya da o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.
Madrid Sistemi; kuruluş, yerleşiklik veya tabiiyet açısından Madrid Sisteminin bir üyesiyle gerekli bağlantıya sahip olmayan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kullanılamaz ve Madrid Sistemi’ne taraf olmayan bir ülkede marka koruması sağlamaz.

Başvuru Nasıl Yapılır ?


Madrid Sistemi kapsamında uluslararası marka tescilinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle ilgili Menşe Ofiste (TÜRKPATENT) geçerli bir marka tescil başvurusunun veya tescilli bir markanın bulunması gereklidir. Uluslararası marka tescil başvurusunun, Menşe Ofis (TÜRKPATENT) aracılığıyla WIPO’ya sunulması zorunludur, doğrudan WIPO’ya sunulamaz. Bunun için TÜRKPATENT’e Madrid Protokolü uyarınca uluslararası marka başvurusunun WIPO’ya bildirilmesi ücreti, WIPO’ya ise Madrid Sistemi kapsamında uluslararası tescil başvurusu ücreti ödenmelidir.

Madrid Sisteminden Faydalanabilecek Kişiler
Uluslararası marka tescil başvurusu, Madrid Protokolüne taraf olan bir ülkede;
 Gerçek ve etkin sınaî veya ticari bir kuruluşu olan
 Veya o ülkede yerleşik olan
 Veya o ülkenin tabiiyetinde olan bir gerçek veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.


Başvuru aşağıda belirtilen evraklar eklenerek işlem tamamlanmalıdır:
a) İngilizce doldurulmuş, WIPO tarafından sağlanan MM2 formu. (Eğer ABD’ye başvuru yapılacaksa yanında MM18 formu da sunulmalıdır.)
b ) Menşe Ofis taleplerinin WIPO’ya bildirilmesi ücretinin ödendiğini gösterir bilgi.

Önemli Noktalar


Ulusal başvuru uluslararası başvurudan kısa bir süre önce yapılmış ve henüz TÜRKPATENT şekli incelemesinden geçmemişse uluslararası başvurunun işleme alınması için önce ulusal başvurunun şekli incelemesinin tamamlanması beklenir, tamamlandıktan sonra uluslararası başvurunun şekli incelemesi yapılır ve talepte düzeltme gerektiren bir durum varsa başvuru sahibi veya vekiline iletilir.
TÜRKPATENT, geçerli bir uluslararası marka tescil talebini talebin Kuruma sunulduğu tarih itibariyle 2 ay içerisinde WIPO’ya iletirse uluslararası tescil (kayıt) tarihi, yani -rüçhan talep edilmemesi durumunda- başvuru yapılan Akit Taraflar’daki koruma başlangıç tarihi, geçerli uluslararası marka tescil talebinin TÜRKPATENT’e sunulduğu tarih olarak belirlenir. Talebin WIPO’ya 2 aylık süre geçtikten sonra iletilmesi halinde ise uluslararası tescil tarihi WIPO’nun talebi aldığı tarih olarak belirlenir. Aynı kural sonraki belirleme taleplerinde rüçhan talebi olmaması durumunda korumanın başladığı sonraki belirleme tarihi için de geçerlidir. Bu nedenle TÜRKPATENT tarafından uluslararası başvuru veya sonraki belirleme talebi WIPO’ya iletilmeden önce başvuru sahibi veya vekiline bildirilen eksikliklerin bu süreye dikkat edilerek gecikme olmadan cevaplanması önemlidir.
Eğer uluslararası marka tescil talebi ulusal başvuru tarihi itibariyle 6 ay içinde yapılmış ve MM2 formu veya Madrid E-filing ekranının ilgili alanında rüçhan talep edilmişse, uluslararası tescil tarihi yine aynı şekilde belirlenir fakat bu durumda koruma ulusal başvuru (rüçhan) tarihinde başlar, uluslararası tescil tarihinin 10 yıl sonrasında sona erer.


Başvurularda Çokça Yapılan Hatalar Doğrultusunda Genel Hatırlatmalar


İşlemlerde gecikme olmaması amacıyla uluslararası başvurularda çokça yapılan hatalar gözlemlenerek aşağıdaki hatırlatmalar başvuru sahibi ve vekillerinin dikkatine sunulmuştur:
 Madrid E-filing linki üzerinden başvuru yapılırken EPATS’ta TÜRKPATENT işlem ücreti ödemesi için seçilmesi gereken işlem, MM2 formu yüklenmesi için kullanılan “Uluslararası Marka Tescil Talebi” değil, “Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti Ödeme”dir.
 Uluslararası başvuru işlemi E-filing ekranında tamamlanmışsa, bu ekranda çıkan başvuru özetinin EPATS kanalıyla “Uluslararası Marka Tescil Başvurusu” olarak iletilmemesi gerekmektedir. Bu durum aynı başvurunun Kuruma yanlışlıkla iki kere sunulması sonucunu doğurmakta ve Kurumca başvuru sahiplerine eksiklik yazısı gönderilmesine sebep olmaktadır. İşlemlerin aksamaması için E-filing seçeneği ile işlem yapılmışsa başvuru özeti EPATS kanalıyla sunulmamalı, başvurunun durumu yalnızca E-filing ekranından takip edilmelidir.
 WIPO’ya CHF cinsinden uluslararası başvuru ücreti ödemesi Madrid E-filing uygulamasında sadece kredi kartı veya WIPO cari hesabı aracılığıyla kabul edilmektedir. Bu nedenle WIPO’ya SWIFT ile ödeme yapılması tercih ediliyorsa Efiling ekranı kullanılamaz, bunun yerine EPATS ekranında “Başvuru Sonrası İşlemler” alanındaki “Uluslararası Marka Tescil Başvurusu” seçilerek Kuruma MM2 formu iletilmelidir.

MADRİD BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÜCRETLER

Uluslararası marka tescil başvurusu için ödenmesi gereken iki tür ücret bulunmaktadır. Bunlardan biri TÜRKPATENT’e Türk Lirası cinsinden ödenen Madrid Protokolü uyarınca uluslararası marka başvurusunun WIPO’ya bildirilmesi ücreti, diğeri ise WIPO’ya İsviçre Frangı cinsinden ödenen uluslararası marka başvuru ücretidir.

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti 600 TL

TÜRKPATENT’e ödenmesi gereken ücretler her bir talep için sabit ücret olup sınıf sayısı, marka örneğinin renkli veya siyah-beyaz olması gibi faktörlere bağlı değildir. Marka örneği ve başvuru sahibinin birebir aynı olması durumunda iki veya daha fazla geçerli ulusal başvuru/tescil esas alınarak Kurumumuza tek bir uluslararası marka başvurusu sunulabilir ve bu talep için tek ücret ödenir.
WIPO’ya ödenecek ücret ise koruma talep edilen ülke sayısı, başvuru kapsamındaki sınıf sayısı, marka örneğinin renkli olup olmaması gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir. Uluslararası başvuruya esas teşkil eden ulusal başvuru ya da tescildeki marka örneğinin renkli olması durumunda, her iki marka örneğinin birebir aynı olması gerektiği için uluslararası başvurudaki marka örneği ücret avantajı sağlanması amacıyla siyah beyaz olarak belirtilemez. Sınıf sayısı ise ulusal marka kapsamını geçmeyecek şekilde belirlenebilir.
WIPO ücretinin hesaplanması için WIPO internet sitesinde https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/ linkinde yer alan otomatik hesaplama aracı “Fee Calculator” kullanılmalıdır.

Fee Calculator Ücret Hesaplama Adımları
https://www.wipo.int/madrid/feescalculator/ linkindeki başvuru ücreti hesaplama adımları aşağıda belirtilmiştir. Uluslararası tescil (kayıt) sonrasında talep edilebilecek sonraki belirleme ve yenileme işlemleri için ücret hesaplama ayrıntıları ise dipnotlarda açıklanmıştır.
a) “Type of transaction” kısmında “new application” seçilmelidir.
b) “Date” kısmında planlanan uluslararası başvuru tarihi seçilmelidir. Ücretler dönem dönem değiştiğinden uluslararası tescil talebinin TÜRKPATENT’e sunulacağı tarihin seçilmesi önem arz etmektedir.
c) “Your office of origin” (menşe ofis) “Turkey” olmalıdır.2
d) “Number of classes covered by the mark” kısmında uluslararası başvuru toplam kaç sınıf için yapılacaksa o sayı belirtilmelidir. (Örneğin uluslararası başvuru sadece 2. sınıf için yapılacaksa bu alana sınıf numarası (2) değil uluslararası başvurunun kaç tane sınıfı kapsadığı, yani 1 yazılmalıdır.)
e) Eğer marka türü ortak marka, garanti markası veya sertifika markası ise “Is your mark a collective mark, certification mark or guarantee mark?” kutucuğu işaretlenmelidir.
f) Marka başvurusu renkli ise “is your mark in colour or colours?” kutucuğu seçilmelidir.
g) “Please select the contracting parties” başlığı ile belirtilen listede tescil talep edilecek ofisler seçilmelidir.

MADRİD SİSTEMİ ÜYELERİ
1) Afganistan
2) Afrika Fikri Mülkiyet Teşkilatı (OAPI)
3) Almanya
4) Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
5) Antigua ve Barbuda
6) Arnavutluk
7) Avrupa Birliği (AB)
8) Avustralya
9) Avusturya
10) Azerbaycan
11)Bahreyn
12)Belarus
13)Belçika1
14)Birleşik Arap Emirlikleri
15)Birleşik Krallık
16)Bosna Hersek
17)Botsvana
18)Brezilya
19)Brunei Darusselam
20)Bulgaristan
21)Butan
22)Cezayir
23)Çek Cumhuriyeti
24)Çin
25) Danimarka
26) Endonezya
27) Ermenistan
28) Estonya
29) Esvatini
30) Fas
31) Filipinler
32) Finlandiya
33) Fransa
34) Gambiya
35) Gana
36) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
37) Gürcistan
38) Hırvatistan
39) Hindistan
40) Hollanda2
41) İran (İslam Cumhuriyeti)
42) İrlanda
43) İspanya
44) İsrail
45) İsveç
46) İsviçre
47) İtalya
48) İzlanda
49)Jamaika3
50)Japonya
51) Kamboçya
52) Kanada
53) Karadağ
54) Kazakistan
55) Kenya
56) Kırgızistan
57) Kolombiya
58) Kore Cumhuriyeti
59) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
60) Kuzey Makedonya
61) Küba
62) Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti
63) Lesotho
64) Letonya
65) Liberya
66) Lihtenştayn
67) Litvanya
68) Lüksemburg4
69) Macaristan
70) Madagaskar
71) Malavi
72) Malezya
73) Meksika
74) Mısır
75) Moğolistan
76) Moldova Cumhuriyeti
77) Monako
78) Mozambik
79) Namibya
80) Norveç
81) Özbekistan
82) Pakistan
83) Polonya
84) Portekiz
85)Romanya
86)Ruanda
87)Rusya Federasyonu
88) Samoa
89) San Marino
90) Sao Tome ve Principe
91) Sırbistan
92) Sierra Leone
93) Singapur
94) Slovakya
95) Slovenya
96) Sudan
97) Suriye Arap Cumhuriyeti
98) Tacikistan
99) Tayland
100) Trinidad ve Tobago
101) Tunus
102) Türkiye
103) Türkmenistan
104) Ukrayna
105) Umman
106) Vietnam
107) Yeni Zelanda
108) Yunanistan
109) Zambiya
110) Zimbabve

Birisi “Uluslararası Marka Tescil Sistemi” üzerinde düşündü

Bir Cevap Yazın

×