OPET-EUROPET Marka İltibas – Karıştırma İhtimali

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2019/5253 E.  ,  2020/3461 K.

Taraflar arasında görülen davada Ankara 1. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 02/11/2017 tarih ve 2016/335 E.- 2017/334 K. sayılı kararın davalılar vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin kabulüne dair Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen 27/09/2019 tarih ve 2018/1448 E.- 2019/936 K. sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili şirketin gaz satışı faaliyetleri için TPMK nezdinde 2007/24037 numaralı EG EUROGAZ markalarını tescil ettirdiğini ve diğer markaları ile firma unvanına uygun olarak EUROPET markasını tescil ettirmek üzere 04., 35., 37., 39. ve 40. sınıflarda yer alan emtialar için 2014/100249 kod numarası ile davalı Enstitüye başvuruda bulunduğunu, başvurunun tescil edilmek üzere Resmi Marka Bülteninin 12.05.2015 tarihli ve 237 sayılı nüshasında ilanı karşısında davalı şirket tarafından itiraz edildiğini, Markalar Dairesi Başkanlığı tarafından inceleme sonucunda 556 s. KHK’nın 36. maddesi gereğince kısmen reddedildiğini, oysa dava konusu “EUROPET” ibaresinin 556 s. KHKnın 8/1-b maddesi anlamında kısmen reddi işleminin hukuka aykırı olduğunu, zira davalı şirketin OPET esas unsurlu markaları ile müvekkili şirketin EUROPET ibareli markası arasında görsel ve işitsel açıdan genel görünüm itibariyle benzerlik olmadığını, davalı yanın markalarında esaslı unsurun “OPET” kelimesi olduğunu ve markalarında kök sözcük olarak kullanıldığını, müvekkili şirket markasının ise EU-RO-PET şeklinde okunduğunu ve görsel olarak tüketici gözüyle bakıldığında OPET kelimesinin fark edilmediğini, EURO harf grubu ile başlamasının tüketiciler açısından ayırt edicilik sağladığını, müvekkili şirketin koruma altına almak istediği tek ibarenin PET veya EURO ibaresi değil bir bütün olarak “EUROPET+şekil” ibaresi olduğunu, davalıya ait OPET ibareli markaları telaffuz edilirken “O-PET” şeklinde müvekkiline ait EUROPET markasının ise “YURO PET” şeklinde telaffuz edildiğini, taraf markalarının işitsel anlamda da benzer olmadığını iddia ederek TPMK YİDK’nın 30.06.2016 tarih ve 2016-M-7005 sayılı kısmi nihai ret kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı şirket vekili, dava konusu “EUROPET” ibaresinin müvekkiline ait “OPET” ibaresini birebir ihtiva etmekte olduğunu, bu markanın görsel ve işitsel olarak müvekkili markasıyla benzediğini, dava konusu markanın başında bulunan “E, U ve R” harflerinin markaların birbirinden ayırt edilebilmesini sağlayacak nitelikte ve yeterlilikte olmadığını, Enstitünün önceki uygulamalarına atıfla benzer şekilde müvekkiline ait “OPET” markaları gerekçe gösterilerek Enstitü nezdinde dosyalanan itirazlar neticesinde “GOLPET”, “HADOPET”, “PROPET’’, “NANOPET” vb. gibi markaların tescil talebinin reddedildiğini, müvekkiline ait tanınmış “OPET” ibareli markaların ortak olarak 04, 35, 37 ve 39. sınıflardaki mal ve hizmetleri ihtiva ettiğini, davacının iddialarının aksine taraf markaları arasında görsel ve işitsel benzerliğe ek olarak sınıfsal benzerliğin de bulunduğunu, tüketici nezdinde “EUROPET” ibaresinin müvekkilinin tanınmış “OPET” markalarıyla ilişkilendirilme ihtimalinin kaçınılmaz olduğunu, dava konusu markanın tescil edilmesi halinde KHK m.8/4’de sayılan risklerin meydana geleceğini, davacı yanın haksız yararlanma ve markanın ayırt edici karakterini zedeleme durumunu oluşturacağını ve müvekkili markasının itibarına zarar vereceğini, davacı tarafın marka seçiminin kötü niyetle hareket ettiğinin bir göstergesi olduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; 2014/100249 sayılı ibareli davacı marka başvurusu ile davalının OPET ibareli markaları arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında “benzerlik” ve buna bağlı olarak “karıştırılma ihtimali” bulunmadığı ve YİDK kararının iptali şartlarının oluştuğu; davalının OPET markası tanınmış marka olmakla birlikte, EUROPET ve OPET markaları arasında benzerlik bulunmadığından, somut olayda tanınmışlığın tescil engeli yaratmadığı, EUROPET ibareli marka başvurusunun 556 sayılı KHK’nın 35/1 maddesi anlamında kötü niyetli bir başvuru olduğunu gösterir her hangi bir verinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile TPMK YİDK’nın 30/06/2016 tarih 2016-M-7005 sayılı kararının 04, 35, 37, 39 sınıflar yönünden iptaline karar verilmiştir.
Karara karşı davalı şirket vekili ve davalı TPMK vekili istinaf kanun yoluna başvuruda bulunmuşlardır.
Bölge Adliye Mahkemesince davalılar vekillerinin istinaf itirazlarının kabulü ile 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi uyarınca, tescil için başvurusu yapılan marka, tescil edilmiş veya tescil için daha önce başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya benzer ise ve tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir markanın kapsadığı mal veya hizmetlerle aynı veya benzer ise, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markanın halk tarafından karıştırılma ihtimali varsa ve bu karıştırılma ihtimali tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa tescil edilemeyeceği, davacının başvurusunun davalının tanınmış markasını aynen içerdiği, davalının başvurusunun başında bulunan “EUR” ibaresinin başvuruya yeterli ayırt edicilik sağlamadığı, aynı emtialarda kullanılacak olmaları nedeniyle en azından idari, ticari veya ekonomik bir bağlantı bulunduğu yanılgısına düşülmesi ihtimalinin olduğu, dava konusu markanın kapsamında bulunan tüm mal ve hizmetler ile davalının mesnet alınan markalarının kapsamlarında bulunan mal ve hizmetlerin aynı, aynı tür olması hususları gözönünde tutulduğunda, 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında iltibasın somut olayda bulunmasına rağmen tarafların ibareleri arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzerlik ve karıştırılma ihtimalinin söz konusu olmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş mahkeme kararının kaldırılarak davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. 
Dava, marka başvurusunun reddine dair TPMK YİDK marka kararının iptaline ilişkindir.
Bölge Adliye Mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davacının marka başvurusuna konu “EUROPET” ibaresi ile davalı adına önceden tescilli “OPET” ibareli markaları arasında karıştırılma ihtimaline yol açacağı ve iltibas bulunduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş ise de; davacının başvurusunun farklı renk tonlarıyla “EURO” ve “PET” ibarelerinin birleşmesinden oluştuğu, “PET” ibaresinin petrol türevi mal ve hizmetler yönünden tanımlayıcılığa yakın ibare olduğu, Mahkemece, “EURO PET” olarak algılanacak başvuru markası ile ret gerekçesi yapılan tescilli “OPET” unsurlu markalar arasında karıştırılma ihtimaline yol açacak benzerlik bulunmadığı halde ortalama tüketici kitlesince davacının başvurusu sanki “EUR OPET” şeklinde algılanıyormuşçasına hatalı değerlendirilmesiyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve bu nedenle kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz isteminin kabulü ile Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULMASINA, HMK’nın 373/2. maddesi uyarınca dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davacıya iadesine, 07/07/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY

Dava, davacının marka başvurusunun reddine yönelik YİDK kararının iptali isteminden isteminden ibarettir.
Bölge Adliye Mahkemesince davalıların istinaf başvurularının kabulüyle ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın esastan reddine dair kararının dayandığı gerekçe dosya kapsamına uygun ve yerindedir. Davacının seri marka oluşturmak amacıyla hareket ediyor olduğunu ileri sürmesi, başvurunun, gerek görsel ve gerekse de sescil olarak davalı şirkete ait markaya yaklaşan niteliği itibariyle hüsnüniyetli addedilemez. Başvuru konusu ibarenin Eur-opet veya Euro-pet ibarelerinin birbirine eklenerek oluşturulmuş olması, iltibas tehlikesini ve ortalama tüketici nezdinde karıştırılmayı engeller nitelikte olmayıp sonuca etkili değildir. Bu nedenle, kararın bozulmasına yönelik çoğunluk görüşüne katılamıyoruz.

Bir Cevap Yazın

×