“CLEANEX” – “CLEANY” İbareli Markalar Arası İltibas

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/126 E.  ,  2020/3625 K.

Davacı vekili, davalı şirketin 2015/19160 kod numaralı “CLEANY” ibaresinin marka olarak tescili için yaptığı, başvurunun yayınlandığını, davacı tarafından, başvuru konusu markanın “CLEANEX” ile “KLEENEX” ibareli markaları ile iltibas yaratacak derecede benzer olduğu gerekçesi ile itiraz edildiğini, itirazların davalı kurum tarafından reddedildiğini, oysa dava konusu markanın davacının 2014/59997, 2001 25513, 2014/ 74702, 143197, 2006 06087, 2006 06088, 102289, 95558, tanınmış ozel/02393 nolu markaları iltibas yaratacak derecede benzer olduğunu, Cleanex- Cleany markaları bakımından Kılineks ve Kılini şeklindeki okunuşun, her iki markanın da “Clean” harf dizilişi ile başladığını, “clean” sözcüğünün “temiz” anlamına geldiğini, “Cleanex” ibaresinin her hangi bir anlam taşımadığını, görsel, işitsel benzerliğin olduğunu, markalar arasındaki tek farklılığın “ex” hecesinin “y” hecesine dönüştürülmesinden kaynaklandığı, Kleenex- Cleany markaları bakımından işitsel olarak ayırt edilmeyecek derecede benzer olduğunu, davacı ile davalı firma arasında ticari/ekonomik/idari bir ilişki uyarınca/anlaşma, yeni versiyonu olarak algılanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, dava konusu markanın 16 ve 21.sınıftaki malları kapsadığını, davacı markalarının da 03, 05, 10, 16, 21, 24 ve 25.sınıftaki malları kapsadığını, 16. sınıfta yer alan “Kağıt, karton (mukavva), kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular, kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (Kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler” mallarının birebir örtüştüğünü, davacının KLEENEX markalarının çok tanınmış markalar olduğunu, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2009/12693, 2011/14407 sayılı kararı ile tanınmış marka olarak kabul edildiğini, Türkpatent nezdinde ozel/02393 numarası ile tanınmış olarak kayıtlı olduğunu, davalının kötüniyetli olduğunu ileri sürerek 2016-M-12488 YİDK kararının iptaline, 16.sınıfta yer alan “Kağıt, karton (mukavva), kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular, kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (Kırtasiye amaçlı ürünler hariç): kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler” ürünleri için tescil işlemlerinin sonlandırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Türk Patent ve Marka Kurumu vekili, müvekkili kurum kararının usul ve yasaya uygun bulunduğunu savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Diğer davalı cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalının “Cleany (2015/19160)” ibareli marka başvurusu ile davacının “CLEANEX (2014/59997)” ibareli markaları arasında dava konusu 2015/19160 sayılı markanın kapsamında yer alan 16. sınıftaki “Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç); kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler” yönünden biçim, düzenleme ve tertip tarzı itibariyle görsel ve sescil olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, işin uzmanı yahut dikkatli kişilerden oluşmayan, makûl düzeyde bilgilendirilmiş, marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detaylarını karşılaştırma olanağı bulunmayan, daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin, yukarıda belirtilen 16. sınıftaki mallar yönünden ayırdığı satın alma süresi içinde, davalının başvuru markasını gördüğünde davacıya ait “CLEANEX (2014/59997)” ibareli markasından farklı bir marka olduğunu algılayamayacağı, diğer bir anlatımla ortalama tüketici kesimi tarafından davacının yukarıda belirtilen 16. sınıftaki mallar açısından “CLEANEX (2014/59997)” ibareli markalı ürünleri satın almak isterken davalının “Cleany (2015/19160)” ibareli markalı ürünleri satın almak yanılgısı yaşayabilecekleri, her iki markanın aynı işletmenin markası ve idari-ekonomik anlamda bağlantılı bir işletme markaları olarak algılanabileceği gerekçesi ile davanın kabulüne, dava konusu 2016-M-12488 sayılı YİDK kararının dava konusu edilen 2015/19160 sayılı markanın kapsamında yer alan 16. sınıftaki “Kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler (kırtasiye amaçlı ürünler hariç); kağıt havlular, tuvalet kağıtları, kağıt peçeteler” yönünden iptaline karar verilmiştir.

Karar, davalı kurum vekili tarafından istinaf edilmiştir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesince, mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalı kurum vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı TPMK vekili temyiz etmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı kurum vekilinin temyiz isteminin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye 10,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalı kurumdan alınmasına, 28.09.2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

×